Cyklotrasy realizované PSK

Pridané: 11.10.2022 13:10:30

Autor: Peter

Prešovský samosprávny kraj podporuje udržateľné spôsoby mobility, ktorým je aj cyklistika. Pre to, aby práve tento spôsob premiestnenia využívalo čoraz viac ľudí, musíme vytvoriť podmienky. Infraštruktúra je základným atribútom pri rozhodovaní sa pre druh dopravného prostriedku. Preto nás veľmi teší, že sa intenzívne pracuje na vybudovaní nových cyklistických trás. Nižšie môžeme vidieť, o aké cyklotrasy ide a aj o stav, v akom sa nachádza ich realizácia.

1.Etapa „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Snina“

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre územné rozhodnutie – prebehlo územné konanie, projektant zabezpečuje vyjadrenia všetkých inštitúcií, prebieha preberacie konanie vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby; vydanie právoplatného územného rozhodnutia – vydané, právoplatné; výzva na pokračovanie PD v stupni DSP (DP) – vyzvaný; majetkovoprávne vysporiadania -  podpísaná dohoda o úprave prác a povinností, začiatok procesov v spolupráci s mestom Snina; dĺžka úseku: 1,9 km; predpokladá sa financovanie z ďalších výziev (Operačný program Slovensko), rozpočet: 1 083 448,63 € s DPH. 

 

„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Stakčín“ 

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby;

vydané stavebné povolenie – vydané, právoplatné; prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – podpis zmluvy v 38. týždni (19.9.2022); dĺžka úseku: 8,0 km; schválená žiadosť o NFP, rozpočet: 3 252 498,76 € s DPH, vysúťažená suma 4 354 891,07 € s DPH. 

 

„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič - Uličské Krivé“ 

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby;  vypracovala sa aktualizácia PD s rozdelením úseku na časť Ulič a časť Uličské Krivé;

vydanie stavebného povolenia – pôvodné sa späť vzalo;

podané nové stavebné povolenia v zmysle upravenej PD len pre časť Ulič – začatý proces so zverejnením oznámenia o začatí konania;

prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – podpis zmluvy možný až po pridelení finančných prostriedkov – predpoklad júl 2023; dĺžka úseku: 3,6 km;

žiadosť o NFP – pôvodná stiahnutá, nová žiadosť bude podaná po získaní právoplatného stavebného rozhodnutia – predpoklad máj 2023, rozpočet: 1 380 560,38 € s DPH, vysúťažená suma 1 640 068,91 € s DPH

 

2. Etapa „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa“, 1. Etapa: „Starina – bývalá obec Ruské“ 

Etapa: „Starina – bývalá obec Ruské“

stav projektovej dokumentácie: hotová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby;

vydané  platné rozhodnutie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác;

prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – podpis zmluvy v 38. týždni (19.9.2022); dĺžka úseku: 14,3 km; schválená žiadosť o NFP, rozpočet: 4 749 557,45 € s DPH, vysúťažená suma 6 828 021,29 € s DPH. 

 

2.Etapa: „Runina – Ruský Potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka –Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“ 

stav projektovej dokumentácie: technická štúdia vypracovaná;

prebieha dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie – projektant je v omeškaní kvôli zložitým geodetickým podmienkam – pripravuje sa Dodatok č.2 k Zmluve k predĺženiu lehoty odovzdania do polovice októbra 2022; po odsúhlasení vybranej trasy technickej štúdie VÚC dopracuje projektant dokumentáciu pre územné rozhodnutie v zmysle zmluvy a následne PD v stupni dokumentácie pre stavebné rozhodnutie;

dohoda o úprave práv a povinností pre SÚC PSK – nedopracované; predpokladaná dĺžka úseku: 9 km;

predpokladá sa financovanie z nasledujúcich výziev

 

3. Etapa: „Prvky drobnej turistickej infraštruktúry na celom okruhu vrátane napojení v rozsahu odhadovanom na 100 km“ 

Altánok v k. ú. Stakčín, na parc. C KN č. 375/1

Altánok v k. ú. Stakčín, na parc. C KN č. 1837/2 Altánok v k. ú. Ulič, na parc. C KN č. 651/1

riešené ako drobné stavby, rozhodnutia k ohláseniu drobných stavieb sú vydané a platné;

v rámci celého okruhu má byť naprojektovaných 20 altánkov, tri vyššie menované sú vybrané a podrobnejšie rozkreslené, nakoľko sú na trase v úseku Stakčín a v Uliči a budú sa realizovať spolu s výstavbou trasy cyklochodníka

prebieha vyhodnotenie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby s aplikovaním 3 altánkov do trás – preskúmavanie preložených ponúk a príprava na podpis zmluvy v 35. týždni. 

 

Cyklistická trasa na úseku priehradný múr Domaša – Holčíkovce 

zmluva so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stupne technická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku je podpísaná a účinná;  lehota na vypracovanie predmetu zákazky – 10 mesiacov + lehota na vydanie územného rozhodnutia; predpokladaná dĺžka úseku: 7 km;

zmluvná cena na dodanie PD: 82 796,40 € s DPH.

 

Plavnica – Orlov /severný úsek EuroVelo 11/ 

vykonaný prieskumu trhovej ceny na výber projektanta stavby;

spustenie verejného obstarávania na výber projektanta stavby: po schválení zmeny titulu v zastupiteľstve - 42. týždeň;

projektová dokumentácia bude dodaná v stupni technická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku;

lehota na vypracovanie predmetu zákazky – 10 mesiacov + lehota na vydanie územného rozhodnutia; predpokladaná dĺžka úseku 22 km. 

 

Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra 

vykonaný prieskum trhovej ceny na výber projektanta stavby – bude zopakovaný pre zmenu trasovania – 37. týždeň;

spustenie verejného obstarávania na výber projektanta stavby: po schválení zmeny titulu v zastupiteľstve - 42. týždeň;

podpísaný Dodatok č.2 k príkaznému listu, v rámci ktorého sa mení názov trasy na „Cyklistická trasa pútnického významu Levoča – Spišský Jeruzalem – Spišské Podhradie“ – podaná žiadosť o zmenu titulu;

projektová dokumentácia bude vyhotovená v stupňoch technická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku; dĺžka úseku: 24 km. 

 

Prešov - Košice /južný úsek EuroVelo 11/ 

prebiehajú stretnutia s KSK pre koordináciu postupov napojenia trás medzi krajmi;

spustenie prieskumu trhovej ceny na výber projektanta stavby: predpoklad - 37. týždeň;

príprava podkladov pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupňoch technická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku; spustenie verejného obstarávania na výber projektanta stavby: predpoklad - 40. týždeň; predpokladaná dĺžka úseku: 20 km. 

 

Prepojenie Vysokých Tatier a Slovenského Raja   

trasa rozdelená na 2 úseky:

1.Poprad – Gánovce – pre plánovanú stavbu ŽSR sa tento úsek odkladá  a 2.

Gánovce – Hozelec – Švábovce a úsek Gánovce – Hozelec;

2. úsek – prebehol prieskum trhovej ceny a verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni technická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na ponuku – podpis zmluvy v 37.

týždni; predpokladaná dĺžka úseku: 7 km, vysúťažená suma 101 547,00 € s DPH. 

 

Krivany – Torysa-Šarišské Dravce - Krásna Lúka - Bajerovce /stredný úsek Eurovelo 11/ 

vypracovaná projektová dokumentácia v stupni DSP pre ZOHT– prebieha príprava zmluvy/dohody o postúpení dočasných práv pre účely inžinierskej činnosti a výberu zhotoviteľa (spracuje ZOHT); zazmluvnený projektant ZOHT upravuje PD pre obec Bajerovce, termín: koniec septembra;

je potrebné pripraviť objednávku na geodeta na dopracovanie geodetických podkladov o údaje, potrebné pre majetkovo-právne vysporiadanie; prebieha zber údajov k už uzatvoreným nájomným zmluvám zo strany obcí a ich prehodnocovanie – potrebná koordinácia s VÚC (obce nájomné sumy nevyplácali);

po odovzdaní PD začne SÚC PSK vykonávať inžiniersku činnosť, ktorá je prípravou pre podanie územných a stavebných rozhodnutí; dĺžka trasy: 18 km.