Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže

Informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže

„ Do školy a práce na bicykli„  a „Dovolenka na bajku“

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie  o spôsobe a podmienkach spracúvania osobných údajov fyzickej osoby, ktorá sa zapojila do súťaže „   „ (ďalej ako „účastník súťaže“)  o tom aké osobné údaje o vás spracúvame, na aký účel ich používame, ako s nimi zaobchádzame , či a za akých podmienok ich môžeme poskytnúť iným subjektom, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a aké sú vaše práva pri spracúvaní vašich osobných údajov.


Kto spracúva vaše osobné údaje, akým spôsobom ?

Prevádzkovateľom, spracúvajúcim vaše osobné údaje je Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:   37870475,  email zodpovednej osoby : sona.slovjakova@vucpo.sk

K Vašim osobným údajom budú mať prístup vždy len k tomu poverené a oprávnené osoby, ktoré sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti, všetky prístupy a operácie s vašimi údajmi sú zabezpečené a zaznamenávané. Ďalším osobám je prístup umožnený len v prípade, ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu. Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi, ktorými sú

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

-  Zákon č. 18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov

Prečo, za akým  účelom spracúvame vaše osobné údaje?

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame za účelom organizácie a zaistenia súťaže, preverenia platnej účasti súťažiaceho v súťaži a prípadne s cieľom odovzdania výhry.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje ktoré spracúvame sú vaše osobné  údaje, uvedené vo formulári súťaži v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telef. číslo a emailová adresa, dátum narodenia.  

Na ako právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods.1 písmeno a) uvedeného Nariadenia.

 Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania súťaže, po odovzdanie výhier účastníkom a skončenie súťaže.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov nezamýšľa  ich prenos do tretích krajín.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Vaše práva spojené so spracúvaním osobných údajov sú:

  • právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolaním súhlasu nebudú vaše osobné údaje spracúvané na účely, na ktoré bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Účastník súťaže berie na vedomie, že odvolaním súhlasu sa jeho účasť v súťaži končí. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia prevádzkovateľovi a má za následok ukončenie účasti súťažiaceho na ďalšej účasti v súťaži, vrátane straty nároku na výhru, ak je doručené pred jej odovzdaním súťažiacemu.
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané, v rámci tohto práva môžete požiadať prevádzkovateľa o kópie spracúvaných osobných údajov
  • právo na opravu osobných údajov, v prípade ak zistíte, že spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú neúplne alebo nepresné, máte právo, aby sme ich doplnili alebo opravili
  • právo na prenosnosť osobných údajov, osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú má právo ich získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné
  • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

 

Ako a kde môžete uplatniť svoje práva, kto vykonáva dozor a na koho sa môžete v prípade otázok obrátiť?

Vo všetkých záležitostiach, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, či ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti, alebo čokoľvek iného,  môžete sa priamo obrátiť na osobu zodpovednú prostredníctvom mailovej adresy sona.slovjakova@vucpo.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

V prípade, ak chcete podať sťažnosť proti spracúvaniu vašich osobných údajov prevádzkovateľom, môžete tak urobiť priamo na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.